OŘEZ DŘEVIN

Ořez dřevin

Výchovný řez - VŘ

Tento typ řezu je navrhován zejména u mladších stromů, kde je důležitý a naprosto zásadní pro celý jejich další život a jeho délku. Mnohdy je však důležitý i u odrostlých stromů se zanedbanou výchovou. Při každém ořezu je nutno tento aspekt sledovat. Proto je výchovný řez zahrnut do řezu zdravotního.

Základním úkolem VŘ ve vedení stromu k jednokmenné a svislé formě. Dále potlačuje tvorbu kodominantních a bočních výhonů, kmenových výmladků, redukuje konkurenční výhony a větve v rámci jednotlivce i ve vztahu k okolním stromům, prořeďuje hustou korunu. Výchovným řezem je i zdvižení spodního okraje koruny nebo zajišťování průjezdního profilu komunikace. Součástí je také odstranění suchých a poškozených částí. Velký důraz je kladen na správný způsob provedení řezů.

Zdravotní řez - ZŘ

Představuje komplexní ošetření stromu, při němž jsou odstraňovány suché větve, pahýly po zlomech, opraveny případné neodborné řezy, odstraněny výmladky na kmenech a u jejich báze, případně pročištěny či upraveny dutiny, poškození od lidské činnosti nebo po zásahu bleskem. Při provádění všech řezů je nutno dbát, aby nebyl poškozen kalus nebo byla umožněna jeho zdárná tvorba.

V některých vhodných případech je možno zejména v dolních partiích koruny nebo na kmeni ponechat některou suchou větev. Jde většinou o silnější větve dekorativního vzhledu, vhodné pro vývoj vzácných druhů hmyzu, nebo tvorbu ptačích dutin. Pokud je to nutné, pak se taková větev zakrátí do bezpečné formy a její konec se upraví jako přírodní zlom.

Stabilizační řez - SŘ

Sleduje se jím odlehčení některých kosterních větví nebo celé koruny zejména na straně náklonu stromu nebo jeho bočních nestabilních částí. Jsou při něm citlivě odřezávány většinou menší živé části a nesmí se jím narušit plášť a habitus stromu. Navržen je u stromů s porušenou stabilitou, s nebezpečím odlamování částí a na vyrovnání růstu. Téměř zásadně je kombinován s řezem zdravotním a často s řezem odlehčovacím.

Redukční a regenerační řez - RŘ

Je používán u stromů se sníženou vitalitou na její povzbuzení a k vytváření nových výhonů ze spících pupenů. Často u stromů s proschlou a ustupující korunou z nejrůznějších důvodů: při projevech tracheomykóz, po šoku od zásahu bleskem, chemikálií, suchem či povodní, po nárazu vozidla (u silnice) apod.

Jde o poměrně složitý zásah na koncích větví, při němž je třeba se vyvarovat poškození živých částí položených níže v koruně ošetřovaného stromu. Zařezávání je téměř zásadně prováděno až do živého dřeva a pokud možno k některému živému výhonu.

Někdy může být tento řez z různých důvodů proveden celkově, v zájmu vytvoření sekundární koruny. Pak musí respektovat požadovaný tvar budoucí koruny. Při takovém ořezu je odstraněn veškerý obrost stromu.

Bezpečnostní řez - BŘ

Tento typ ořezu se aplikuje v případech, kdy je okolí stromu výrazně ohroženo pádem některých jeho částí. Tam, kde se pohybují osoby nebo vozidla, je tento řez zahrnut do řezu zdravotního a předpokládá zejména pečlivý ořez všech suchých větví nad komunikací. To se týká i stromů, jež mají nižší kategorii ořezu, ale nalézá se výše v jejich koruně na straně přivrácené k cestě nějaká větší suchá větev. Pak je nutno ji odstranit. Lze ji ponechat, je-li taková větev výše v koruně, na straně obrácené do porostu nebo nad vodu.

Někdy je v rámci BŘ nutno odstranit či odlehčit některou živou část. Jde o případy, kdy je některá větev nad komunikací přetížena, nalomena, či jinak poškozena a hrozí odlomením. Zpravidla jde o případy, jež nebyly zjištěny při průzkumu, neboť nebyly viditelné ze země a k jejich zjištění došlo až při praktickém ošetřování. Mohou zde být zahrnuty i okolnosti a poškození vzniklá v době mezi prvotním průzkumem a prováděním ošetření. To všechno jsou důvody, proč je BŘ zahrnut do ZŘ.